Xarxallibres: Ampliación del plazo de Presentación de solicitudes

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2016-2017

Atenent les necessitats dels centres docents, s'amplia fins al pròxim dia 11 de juliol inclusivament, el termini perquè les famílies presenten la sol·licitud de participació en el banc de llibres del centre i l'entrega de llibres i material curricular.

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS CURSO 2016-2017

Vistas las necesidades de los centros docentes, se amplía hasta el próximo día 11 de julio inclusive, el plazo para que las familias presenten la solicitud de participación en el banco de libros del centro y la entrega de libros y material curricular.

 

COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ SOBRE EL BANC DE LLIBRES QUE OBLIGA A CONSTITUIR LA CEICE

Comuniquem a les famílies que vulguen acollir­se al programa Banc de Llibres que hi ha poques probabilitats que el lot de llibres que entreguen a final de curs puga ser compensat per un lot equivalent per al curs següent, ja que les editorials, aprofitant la implantació de la llei Wert, canvien els llibres de cada assignatura, d'acord amb els canvis de currículum, de manera que, per exemple, el llibre de Geografia i Història en ESO és nou i cap alumne pod disposar­ne actualment. Els llibres de Geografia i de Història de 2n ESO del curs actual queden obsolets i, per tant, no valen per al curs 2016­ / 17.

Per altra banda, no sabem la quantitat d'alumnes que participaran en el Banc de Llibres i, per tant, si hi haurà llibres suficients per a tots.

Per això, i per estalviar estos problemes, considerem que és convenient usar una tableta electrònica, tal com estem fent en els dos cursos últims. De fet, la línia estratègica de l'institut consisteix a anar eliminant llibres de text de format tradicional per materials informàtics.

La inversió en una tableta electrònica permet que l'alumne treballe amb materials informàtics, la qual cosa simplifica la gestió i el preu del material escolar. Una tableta val per a tota l'ESO i els estudis posteriors.

Continuar leyendo

RECEPCIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR PER A FORMAR EL BANC DE LLIBRES

D'acord amb les instruccions rebudes de la CEICE, l'institut està obligat a crear un banc de llibres que gestionarà un professor anomenat per la direcció i una comissió de voluntaris sorgida del Consell Escolar.

Per a posar en marxa el banc de llibres el procediment serà el següent::

  1. Llibres que han estat finançats pel programa Xarxa Llibres. Les famílies complimentaran, prèviament a l'entrega de llibres, un formulari telemàtic i entregaran els llibres el dia 17 de juny entre les 9:00 i les 13:00 en el despatx de direcció del centre.
  2. Famílies que volen participar en el banc de llibres, però no han participat en el programa Xarxa Llibres: Entregaran els llibres en la sala de l'AMPA el dilluns 20 de juny entre les 9:00 i les 13:00.

La direcció del centre, d'acord amb l'AMPA, aprofita l'ocasió per recordar que la millor inversió en material escolar és una tableta electrònica, ja que permet treballar amb material informàtic. El centre ha estat dotat amb WIFI per tal de facilitar­ho.

Treball Dia del llibre - 1er ESO C

Treball realitzat en la 3a avaluació sobre la poesia.

Esperem que vos agrade. Ells s'ho han passat bomba, han treballat moltíssim i estan encantats amb el resultat.

ACTES DE FINAL DEL CURS 2015- 2016

Dia 10 de juny:   Lliurament dels premis IES

 

Dia 16 de juny:

Des de les 9:00 Cursa d'Orientació

11:30 Concert de les bandes de l'IES Font de Sant Lluís al gimnàs

17:30 Acte de comiat de 4t d'ESO.

19:00 Concert de les bandes de l'IES Font de Sant Lluís al gimnàs

20:00 Concert de la banda de la Carrera de Sant Lluís.

 21:00 SOPAR DE FINAL DE CURS Igual que els cursos anteriors, celebrarem un sopar a la fresca que serà una bona manera d’acomiadar el curs. El sopar està pensat perquè les famílies dels nostres alumnes actuals i futurs puguen intercanviar impressions amb el professorat i amb la resta de famílies. També volem que les famílies dels futurs alumnes comencen a conéixer el professorat i el funcionament de l’institut a través de la informació que els donen els veterans.

L’acte, perquè siga un èxit, el volem organitzar de la manera següent:

  1. Els alumnes d’ESO i 6é de Primària només podran assistir al sopar si van acompanyats d’algun dels seus pares, tutors o d’altres pares responsables i, en este cas, amb l’autorització dels pares o tutors.

  2. Fins al dia 15 de juny els alumnes o els seus tutors reservaran la seua cadira. Ho faran comprant un val en el bar de l’institut pel valor d’un refresc i/o un entrepà. Aquest val el faran servir en el bar del centre el dia 16 a l’hora de sopar. En el bar també es podran adquirir begudes i plats de picadeta i amanida.

  3. En el pati s’instal·laran taules i cadires que cal tractar tan bé com siga possible, ja que formen part del mobiliari del centre.

  4. En acabar de sopar, els alumnes de 3r d’ESO vendran gots de llimó granissat, a més de coques diverses, a preus populars, per tal de començar a replegar diners per al seu viatge de final de curs de 4t d’ESO. Tancarem al voltant de les 23 h.

 Esperem la vostra assistència, que és ben important per a millorar els llaços que uneixen pares, professors, alumnes i la resta de personal de l’institut.

Dia 17 de juny

9:00 Representació del grup de teatre de l'IES Font de Sant Lluís

10:00 LLIURAMENT DE LES NOTES FINALS

Les notesfinals dels alumnes de tots els cursos es lliuraran als pares o alumnes autoritzats a les 10’00 h. Recordeu que els pares que no puguen vindre a l’institut a replegar les notes, han de signar el document d’autorització per a l’alumne que repartiran els tutors.

L’horari d’atenció als pares serà de 10h a 13:30h.

17:00 Representació del grup de teatre de l'IES Font de Sant Lluís

 


Día 10 de junio: Entrega de los premios IES

Día 16 de junio

Desde las 9:00 Carrera de Orientación

11:30 Concierto de las bandas del IES Fuente de San Luís

17:30 Acto de despedida de 4º de ESO.

19:00 Concierto de las bandas del IES Font de Sant Lluís al gimnasio

20:00 Concierto de la banda de la Carrera de Sant Lluís.

21:00 CENA DE FINAL DE CURSO Igual que los cursos anteriores, celebraremos una cena al aire libre que será una buena manera de despedir el curso. La cena está pensada para que las familias de nuestros alumnos actuales y futuros puedan intercambiar impresiones con el profesorado y con el resto de familias. También queremos que las familias de los futuros alumnos empiecen a conocer el profesorado y el funcionamiento del instituto a través de la información que les dan los veteranos.

El acto, para que sea un éxito, lo queremos organizar de la manera siguiente:

1. Los alumnos de ESO y 6º de Primaria sólo podrán asistir a la cena si van acompañados de alguno de sus padres, tutores u otros padres responsables y, en este caso, con la autorización de los padres o tutores.

2. Hasta el día 15 de junio los alumnos o sus tutores reservarán su silla. Lo harán comprando un vale en el bar del instituto por el valor de un refresco y/o un bocadillo. Este vale lo usarán en el bar del centro el día 16 a la hora de cenar. En el bar también se podrán adquirir bebidas y platos de aperitivos y ensalada.

3. En el patio se instalarán mesas y sillas que hay que tratar lo mejor posible, puesto que forman parte del mobiliario del centro.

4. Al acabar de cenar, los alumnos de 3r de ESO venderán vasos de limón granizado, además de postres, a precios populares, para empezar a recoger dinero para su viaje de final de curso de 4º de ESO. Cerraremos alrededor de las 23 h.

 Esperamos vuestra asistencia, que es muy importante para mejorar los lazos que unen a padres, profesores, alumnos y el resto de personal del instituto.

Día 17 de junio

9:00 Representación del grupo de teatro del IES Font de Sant Lluís

10:00 ENTREGA DE LAS NOTAS FINALES

Las notas finales de los alumnos de todos los cursos se entregarán a los padres o alumnos autorizados a las 10:00 h. Recordad que los padres que no puedan venir al instituto a recoger las notas, tienen que firmar el documento de autorización para el alumno, que repartirán los tutores.

El horario de atención a los padres será de 10h a 13:30h.

17:00 Representación del grupo de teatro del IES Font de Sant Lluís

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.